bet365 mobile Công ty TNHH

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của trường ĐH MTCN năm học 2022-2023

Vui lòng click link thông tin để download file:

  1. Tài liệu, học liệu 12 chuyên ngành đào tạo:

//duedisrl.com/wp-content/uploads/2023/12/2.-BC-cong-khai-22-23-Bieu-18D.-Cong-khai-tai-lieu-hoc-lieu-12-chuyen-nganh.xlsx

2. Tài liệu, học liệu khối kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở ngành:

//duedisrl.com/wp-content/uploads/2023/12/2.-BC-cong-khai-22-23-Bieu-18D.-Cong-khai-tai-lieu-hoc-lieu-khoi-kien-thuc-giao-duc-dai-cuong-va-co-so-nganh.xlsx

 

SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan